FELVÉTELI FOLYAMAT

Olvassa el figyelmesen a felvételi folyamatunk menetét.

NYÍLT NAP

A bölcsőde március második csütörtökén rendezi a Nyílt napját, melyen tájékoztatást és betekintést kapnak a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő családok. 10 óra, illetve 11 órai kezdettel várjuk a családokat gyermekeikkel együtt. A nyílt napon bemutatjuk a bölcsődénket, beszélgetünk a beiratkozás menetéről és a bölcsődei életről. A gyerekek kipróbálhatják a kerti játszóeszközöket, bölcsődei élményekkel távoznak, ami megkönnyíti a későbbi beszoktatás menetét.

JELENTKEZÉS

Felvételhez 

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától annak az évnek augusztus 31-ig helyezhető el, amikor a 3. életévét betölti. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Sajátos nevelési igényű gyermekek a Szakértői bizottság javaslata alapján az 5. életéve betöltéséig maradhatnak a bölcsődében.

A szeptemberi bölcsődei beiratkozásra minden év áprilisában kerül sor. A beiratkozási időszakot az Önkormányzat honlapján, a „Hegyvidék” újságban, a fenntartó meghirdeti, illetve a bölcsőde honlapján is megtalálható. A jelentkezési lapot az Önkormányzat és bölcsőde honlapjáról lehet letölteni.

A védőnői javaslat mellett a bölcsődevezető javaslata is szükséges a beadásához.

A nevelési év közben is folyamatos a felvétel a tárgy év február végéig abban az esetben, ha az intézmény rendelkezik szabad férőhellyel.  Ezekben az esetekben az ellátás megkezdésének a kérelemben megjelölt időpontja előtt legfeljebb két hónappal kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához. A február 1-je és március 31-e között benyújtott kérelmek elbírálása során vizsgálni kell azt is, hogy a nevelési év kezdetétől a szükséges férőhely rendelkezésre áll.

A bölcsődei ellátás igénybevételéről az Önkormányzat polgármestere dönt.

Az ellátást lehetőség szerint a gyermek lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebbi bölcsődében kell biztosítani.  Budapest XII. kerületébe állandó, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését, ha életvitelszerűen itt tartózkodnak (lakcímkártya bemutatása szükséges). Kerületen kívüli gyermekek is jelentkezhetnek a bölcsődébe, az Ő esetükben, akkor nyernek felvételt, ha a kerületi családok felvétele után maradnak még üres férőhelyek.

A felvételről az önkormányzat 30 napon belül dönt, a határozatot megküldi a szülő és a bölcsődevezető felé is, ezek után megkezdődik a kapcsolat felvétel a szülővel a beszoktatás megbeszéléséről.

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek:

  • akit egyedülálló szülő nevel
  • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a 3 főt meghaladja
  • aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség
  • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem, vagy csak részben tudja
  • akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel
  • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló szülő esetén három és félszeresét, és a vagyon értéke nem haladja meg a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon értékét.
  • akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét) az ellátásáról nem tud gondoskodni, biztosítani kell a gyermek bölcsődei ellátását, ha a jegyző – A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 68§ (3) bekezdése értelmében- védelembe vételt rendelt el, és kötelezte a szülőt a bölcsődei ellátás folyamatos igénybevételére.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a védőnő, a házi gyermekorvos, a háziorvos, a szociális, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti. Ehhez azonban a szülő hozzájárulására is szükség van.

A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével – a Gyvt. 32. § (7) bekezdésében foglaltak szerint – írásban megállapodást köt.

BEIRATKOZÁS

Az újonnan felvett gyermekek bölcsődei beiratkozására nevelési év elején, szeptember első hetében (2019. szeptember 02.) kerül sor.  A 10 napos beszoktatásra tekintettel a beiratkozást a hétfői napon kezdjük el. A „saját kisgyermeknevelő” a családdal a családlátogatáson egyezteti a beiratkozás időpontját, hétfőn 9, illetve 10 órára várja a gyermeket a törvényes képviselőjével együtt. A beiratkozás az intézményvezetővel kötött megállapodás megírásával kezdődik, melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája, Gyermek egészségügyi kiskönyve, melynek az oltási könyv a részét képezi. A közösségbe járás feltétele a 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás, melyben a gyermekorvos igazolja a gyermek egészségi állapotát, és a család fertőzésmentességét.

A beiratkozás után a gyermeket az édesanyjával (apával) bekísérjük a csoportba és kezdetét veszi a bölcsődei ismerkedés.

CSALÁDLÁTOGATÁS

A beszoktatás menete a családi környezetben végzett családlátogatással kezdődik, célja a gyermeknek és a szülőknek otthoni környezetben való megismerése. Az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt, vagy a beszoktatás első hetében kerül sor, előre egyeztetett időpontban.

A családlátogatás során, a gyermek a megszokott, biztonságot nyújtó környezetében találkozhat a számára még ismeretlen személlyel, a kisgyermeknevelővel, mely által a barátkozás, kapcsolatfelvétel könnyebbé válik. A szülők az otthoni környezetükben egy kellemesebb, oldottabb légkörben kaphatnak további, személyre szóló információkat a bölcsődei életről, mélyebben megismerhetik a kisgyermeknevelő személyét, és lehetőségük nyílik szorongásaik feltárására, oldására ebben a nem hivatalos környezetben. Már a családlátogatáskor érdemes beszélni a beszoktatás, elválás lelki hátteréről és a beszoktatás megkönnyítésének lehetőségeiről.

A kisgyermeknevelő megismerheti a gyermeket a maga természetes közegében, megfigyelheti viselkedését, reakcióit és információkat gyűjthet.

BESZOKTATÁS

Egész évben folyamatos a felvétel, így az évközben megüresedett férőhelyeken folyamatosan zajlik a beszoktatás. A beszoktatás a szülővel együtt történik a gyermekek igényének megfelelő ütemben. A fokozatosság, a saját kisgyermeknevelői rendszer biztonságot ad a gyermeknek, érzelmi kötödés alakul ki köztük, megbeszélhetik a gondjaikat, kérdéseket tehetnek fel. A beszoktatás általában 10 napot vesz igénybe, de rugalmasan kezelendő, a gyerek igényei szerint változik, általában hétfői nappal kezdődik.

Kezdetben a gyereket beszoktató szülő végig bent tartózkodik, hogy a gyerek vele együtt ismerje meg az új környezetet, ahol ideje nagy részét tölteni fogja. A szülő informálja a kisgyermeknevelőt a gyermekek fejlődési állapotáról, szokásairól.

Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó reakciókat.

A gyermek egyéni igényeit figyelembe véve, a kisgyermeknevelő rövidebb-hosszabb időre kiküldi a szülőt, így a gyermek és a kisgyermeknevelő között kialakul a bizalom, fokozatosan átveszi a gyermeket a szülőtől.

A kisgyermek életében fontos az állandóság. Ezt otthon a családi kapcsolatok biztosítják, míg  a bölcsődében a személyi és tárgyi környezet állandósága nyújtja.