HÁZIREND

 

Bölcsőde neve: Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önk. Zugligeti Bölcsőde
Bölcsőde címe: 1125 Budapest Zalai út 2.
Telefonszámai: 061 392 03 25, 061200 54 86
Bölcsődevezető neve: Kissné Farkas Éva
Bölcsődevezető helyettes neve: Kiss Andrea

A bölcsődei gondozás-nevelés gyermekközpontú, támogatja a gyermekek személyiségének kibontakozását, a családi nevelés kiegészítőjeként.

A bölcsődei nevelés gondoskodik:

– a biztonságos, nyugodt, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről,
– a testi, a szociális, a mozgás az értelmi képességek alakításáról, a gyermekek életkori sajátosságának megfelelő játéktevékenység biztosításáról,
– az optimális fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi környezetről.

A házirend hatálya kiterjed a Zugligeti Bölcsődébe felvett gyermekek szüleire és dolgozóira, általános tudnivalókat, magatartási szabályokat fogalmaz meg és meghatározza a kapcsolattartás rendjét és módját, a szülői érdekképviseleti fórum működését.

 

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

   1.  bölcsőde naponta 6-17-ig tart nyitva.Reggel 8-ig fogadja folyamatosan az érkező gyermekeket.
    Kérjük, hogy 8-8:30 között ne zavarják a reggeliztetést, gyermekükkel lehetőleg előtte 7:55-ig érkezzenek be az intézménybe. Reggeliztetés ideje alatt gyermeket nem vesz be a bölcsőde, így biztosítva a gyermekek biztonságos és nyugodt étkezését. 8:30 után is fogadjuk a gyermekeket, 10 óráig kérjük szíveskedjenek beérni – a szülő kérésére kivételes esetben – a kisgyermeknevelőkkel egyeztetett időpontban max. 11 óráig érkezzenek meg.
    Ugyanez vonatkozik a délutáni időszakra, 14:45 és 15 óra között kérjük a kedves szülőket a gyermekek uzsonnáztatási idejét ne szakítsák félbe.
    A gyermekek hazaviteléről 16:45.-ig gondoskodjanak. Délután a gyermek átvételét követően, szíveskedjenek az intézmény területét elhagyni.
    A bölcsőde kertje játszótérként nem használható.
   2. A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa megbízott, meghatalmazott (írásban, és előzőleg bemutatott) személy viheti el, 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.
   3. Lázas (38 Co – nál magasabb testhőmérséklet) illetve fertőzésre gyanús gyermeket szíveskedjenek a háziorvosnak megmutatni, a gyermek és a közösség egészségének védelme érdekében. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni szükséges.
   4. Ha a bölcsődében megbetegszik a gyermek (láz, hányás, hasmenés, betegnek tűnő, de láztalan gyermek), a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt vagy hozzátartozókat. Ezért fontos a pontos cím és telefonszám, melynek változását szíveskedjenek bejelenteni. Kérjük, hogy lehetőség szerint ilyen esetben 1 órán belül gondoskodjanak gyermekük hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, növelve ezzel a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
   5. Amennyiben a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távollét okát 9 óráig jelenteni kell az intézménynek
   6. a 061 2005486 illetve a 0613920325 számokon.
   7. A betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással fogadjuk újból, feltüntetve az igazoláson a betegséget és az alkalmazott gyógyszereket. A védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást.
   8. Az étkezési és a gondozási díjat tárgyhónap végén számlázzuk, a csoportos befizetésekből eredő esetleges elmaradásokat kérjük mielőbb rendezni. Készpénzes befizetés esetén név szerint értesítjük a szülőket a befizetés dátumáról és összegéről ezt, kérjük mindig pontosan betartani.
    Kérjük, hogy szíveskedjenek a számlázási határidőket betartani.
    A jövedelem változás esetén az étkezési és gondozási díjak újra megállapításra kerülnek, ezért a változást 30 napon belül bejelenteni szíveskedjenek.
   9. A bölcsődei átadóhelyiségében minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására, váltóruhát kérünk. Élelmet a szekrényben tartani és az átadóban a gyermeket etetni nem szabad.
   10. Fülbevalóval, nyaklánccal, balesetveszély miatt gyermeket a bölcsödébe fogadni, csak szülői felelősségvállalás esetén tudunk.
   11. Kérjük a szülők hozzájárulását, hogy a bölcsődében fénykép készülhessen.

    

   II. BÖLCSŐDE-KULTÚRA-MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

    

   1. A bölcsődében a gondozási, nevelési feladatokat elsősorban a gyermek „saját” kisgyermeknevelője végzi, az ő hiányzása esetén a társkisgyermeknevelő, aki ismeri és tiszteletben tartja a gyermek egyéniségét. A gondozónő magatartásával mintát, modellt nyújt a gyermek és a szülő számára.
   2. A gyermek reggeli fogadásánál és délutáni hazaadásánál a szülő és kisgyermeknevelő együttműködését, egymás személyiségét tiszteletbenntartó, udvarias, kapcsolatépítő magatartás kell, hogy jellemezze.
   3. Minden gyermeket egyformán magas színvonalon, szeretetteljes légkörben gondoz, nevel a kisgyermeknevelő, ami az egészséges és sérült gyermekekre egyaránt vonatkozik.
   4. A bölcsőde vezetésén, a kisgyermeknevelőkön kívül a működést elősegítő egyéb munkatársaknak (élelmezés, takarítás területén dolgozók) is munkájukkal, viselkedésükkel hozzá kell járulni a bölcsőde gondozó-nevelő munka eredményességéhez.

    

   III. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS IDEJE

    
   A család és bölcsőde együttműködése döntő jelentőségű, mivel a kisgyermek kora és fejlettsége miatt nem tud közvetítőként fellépni.

   1. Szülői értekezletet évente kétszer tartunk, ősszel és tavasszal. Aktuális feladatok megvitatására rendkívüli szülői értekezletet is összehívhat a vezető.
   2. A családlátogatásokat a gyermekek felvételét megelőzően vagy aktuálisan szükséges kezdeményezni.
   3. Az intézmény a szülővel történő bölcsődei beszoktatással (két hét) megkönnyíti a gyermek számára az új környezetbe való beilleszkedést, csökkenti az adaptációs szindrómát, lehetőséget ad a szülőknek a nevelési feladatok és a hasonló korú gyermekek tevékenységének megfigyelésére.
   4. A kisgyermeknevelő-szülő napi találkozása akkor hatékony, ha kölcsönös az egymás tájékoztatása, a szóbeli és írásbeli információcsere.
   5. A bölcsőde vezetője előzetesen megbeszélt időpontban fogadja a szülőket az esetlegesen felmerülő problémák, kérdések megbeszélésére, napközben 9-11 óra között.
   6. Az érdekképviseleti fórum tagjai is minden csoportban képviselik a szülőket. Ők közvetítenek az intézményvezető felé, kölcsönös az információcsere.
   7. Folyamatosan módot adunk a családoknak a bölcsődei életbe való betekintésre. Kérésünk annyi, hogy látogatásuk időpontját gyermekük kisgyermeknevelőjével előre egyeztetni szíveskedjenek.
   8. A szülők igénye szerint külön programokat is szervezünk. (születésnapok, gyermeknap, farsang, délutáni kreatív foglalkozások, kutyaterápiás foglalkozás)
   9. Kérjük a szülőket, hogy a bölcsődei alapítványt lehetőségeikhez mérten támogassák. A befolyt összegből a programokat és a játékkészletet fejlesztjük.

    

   IV. ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSE

    
   A bölcsődében az 1997. évi XXXI. tv. 35-36 §-a szerint megalakítottuk és működtetjük az érdekképviseleti fórumot.
   A fórum tagjai a gyermekcsoportokat képviselő szülők és a bölcsődét képviselő kisgyermeknevelők, valamint a fenntartó delegáltja.

    

   Feladata:

   1. Figyelemmel kíséri, véleményezi a gondozás – nevelés programját.
   2. A bölcsődevezetéssel közösen megszervezi a család és a bölcsőde együttműködését szolgáló rendezvényeket.
   3. Szervezi és aktivizálja a szülőket a bölcsődei programok támogatására.
   4. 15 napon belül kivizsgálja a bölcsőde vezetésével közösen a gyermekekkel és a hozzátartozókkal kapcsolatos bejelentett panaszt, a kivizsgálás eredményéről értesíti a panasztevőt.
   5. A szülőknek joga van az intézmény fenntartójához fordulni amennyiben a megadott határidőre nem történik meg a panaszának kivizsgálása, vagy az intézkedéssel nem ért egyet,
   6. Érdekképviseleti fórum véleményezi és elfogadja a házirendet.

    

   A házirend betartását köszönjük.

    

   Budapest, 2017-10-10.                                         

   Kissné Farkas Éva
   bölcsődevezető